Så går det till

På Nordic Clinic deltar patienterna själva aktivt i processen för att förbättra sin hälsa

 


Vi är tydliga med att varje patient måste ta eget ansvar för sin hälsa och att vår roll är att ge vägledning, stöd och relevanta verktyg längs med den personliga hälsoresan som våra patienter går igenom. Med rätt kunskap och motivation kan vi stötta patienterna till läkning eller optimal kroppsfunktion. Många parametrar påverkar hur lång tid det tar att tillfriskna från olika typer av ohälsotillstånd, men som utgångspunkt gäller att ju mer komplex problematiken är och ju längre tid som symptom har funnits, desto längre tid brukar det ta att förbättra och/eller återställa olika kroppsfunktioner.

Tidsbokning

På sidan Vad du kan få hjälp med finns ett urval av olika diagnoser, tillstånd och symptom som vi kan hjälpa våra patienter med. För att underlätta för dig som patient att välja rätt funktionsmedicinska rådgivare hos oss (läkare, fysiolog, forskare, terapeuter eller hälsocoacher), kan du under de olika avsnitten även läsa om våra rådgivare som jobbar med de olika tillstånden och enkelt göra ditt eget val. Känns det svårt att välja – då hjälper vi dig! 

Din bokningsförfrågan kan du enkelt göra direkt från vår hemsida. Du blir därefter kontaktad av kliniken för att boka in en tid som passar dig. Det går även bra att ringa oss om du vill diskutera ditt tillstånd eller val av funktionsmedicinsk rådgivare hos oss. Skicka bokningsförfrågan

Inskrivningsformulär

När du har bokat in din första konsultation hos oss kommer du att få ett inskrivningsformulär skickat till din e-postadress från Living Matrix. Formuläret är omfattande och består av olika delar som berör din hälsa, livsstil, kosthållning, miljö, livssituation och sjukdomshistorik. Informationen i frågeformuläret ger väsentliga ledtrådar till ditt unika hälsopussel och är viktig i jakten på orsakerna till dina individuella hälsoproblem. Se därför till att du tar god tid på dig för att fylla i ditt hälsoformulär. Vi ber dig fylla i hela formuläret senast två arbetsdagar innan innan din konsultation så att din rådgivare kan förbereda sig och ta emot dig på bästa sätt. 

Konsultationer

För alla besök förs journalanteckningar som patienten får ta del av efteråt. På detta sätt kan patienten ha fokus på att lyssna på sin rådgivare under hela konsultationen. Ett typisk behandlingsupplägg innebär 3-5 konsultationer och följer nedan struktur. Processen kan givetvis variera beroende på komplexiteten i varje enskilt fall samt patientens önskemål: 

  1. Nybesök: Din rådgivare går igenom den viktigaste informationen i frågeformuläret och kartlägger måendet och symptom utifrån ett helhetsperspektiv.  Tillsammans enas ni om en skräddarsydd handlingsplan som exempelvis kan innehålla rekommendationer om kost- och livsstilsförändringar, kosttillskott samt olika provtagningar/labbtester för att fortsätta utreda grundorsaken till patientens ohälsa. Handlingsplanen anpassas alltid till vad som känns rimligt för dig.
  2. Teståterkoppling/uppföljning: Den andra konsultationen brukar infalla 4-6 veckor efter det första besöket, men kan variera beroende på vad som rekommenderats i handlingsplanen. Patientens mående sedan första konsultationen utvärderas och eventuella testresultat förklaras. Handlingsplanen justeras utifrån testresultaten och slutsatser som dras av dessa. Den bygger på samarbete och på att flytta makten över hälsan tillbaka till individen, där vi ger stöd på vägen. Du som patient får en djupare förståelse för hur din kropp fungerar vilket ger en tillit till den handlingsplan som vi utvecklar specifikt för dig.
  3. Uppföljning (en eller flera konsultationer): Antalet återbesök och frekvensen på dessa anpassas efter patientens individuella behov, men sker oftast med ett intervall på 4-8 veckor. Vid dessa konsultationer följs patientens mående upp som förhoppningsvis förbättras kontinuerligt om handlingsplanen har följts. Den individanpassade planen justeras längs med vägen och ytterligare provtagning kan bli aktuellt om rådgivaren misstänker att det finns andra grundorsaker till symptom som ännu inte utretts. 

Återbesökens längd kan variera utifrån behov. En teståterkoppling kräver oftast mer tid än en kortare uppföljning av måendet och mindre justeringar i handlingsplanen. En konsultation kan äga rum på vår klinik i Stockholm, men det går även utmärkt att boka video- eller telefonkonsultationer.

 

Copyright © Nordic Clinic 2020