Forskning på Nordic Clinic

Vi bedriver både interna och externa forskningsprojekt i samarbete med forskare från svenska universitet.


Forskningsstudie om  funktionsmedicinens effekt på våra patienters hälsa

Vetenskaplig förankring är en viktig aspekt inom funktionsmedicin. Alla delar i vårt arbetssätt (livsstilsråd, interventioner och behandlingar) har stöd i forskningen. Däremot saknas till stor del studier som visar på hur funktionsmedicinska strategier fungerar som helhet. En anledning till detta är att forskningsstudier oftast har ett traditionellt utformat studieprotokoll med en grupp deltagare som delar den karaktäristika som studeras, samt en behandling och en kontrollgrupp. Utmaningen för funktionsmedicinska studier av generell karaktär är att det är omöjligt att standardisera en funktionsmedicinsk behandling eftersom den är helt individanpassad.

Vår patientgrupp är heterogen och många patienter har en komplex uppsättning symptom som de söker för. De passar inte in i en enkel mall för en enskild diagnos med en tillämplig behandling. På Nordic Clinic har därför valt att satsa på en studie där vi följer våra patienter över tid för att jämföra hälsan före och efter implementeringen av individanpassade behandlingsplaner. Studien kommer att fungera som en utvärdering av funktionsmedicin i stort och som en intern utvärdering av våra metoder. Alla nya patienter tillfrågas om de vill delta och deltagandet är frivilligt. Deltagarna i studien fyller i frågeformulär före första konsultationen och sedan varje månad under ett års tid. Därefter görs en uppföljning efter ytterligare ett år. Vi tittar på en lång rad faktorer för att utvärdera hur patienternas hälsa utvecklas på flera olika plan. Resultatet kommer att publiceras i en vetenskaplig tidskrift. Studien utförs i samarbete med en forskare från Stockholms universitet.

Externa forskningssamarbeten

Nordic Clinic bedriver tillsammans med Karolinska Institutet, Stockholms universitet och Nordiskt nätverk för personanpassad livsstilsmedicin (NNPLM) en gemensam forskningsstudie som leds av oss på Nordic Clinic. Målet med studien är att utreda om vårt funktionsmedicinska arbetssätt kan hjälpa patienter med kronisk IBS och kraftigt nedsatt livskvalitet, som inte har upplevt någon förbättring efter traditionell gastroenterologisk utredning och behandling.

Copyright © Nordic Clinic 2020